Wij staan voor Ons Vinkel

Notulen openbare Dorpsraadsvergadering Vinkel - 5 september 2019

Datum: 20-11-2019


Notulen openbare Dorpsraadsvergadering Vinkel - 5 september 2019

Hier kunt u de notulen van de openbare vergadering Dorpsraad Vinkel d.d. 5 september 2019 lezen.

 


Notulen openbare vergadering Dorpsraad Vinkel - 5 september 2019.

 

Aanwezig: 26 personen.

 

1. Opening. Notulen van 27 juni 2019 vastgesteld

 

2. Ingekomen stukken

 

A. Reactie van politieke partijen op toegestuurde zienswijze Heesch West door dorpsraad Vinkel.

1. D66 gaat de zienswijze in de Raad bespreken.

2. Bossche Groenen zijn geen voorstander van Heesch West. Ze hebben tegengestemd.   

3. SP Bernheze heeft van 2002-2014 gewaarschuwd voor de gevolgen. SP stemde als enige partij tegen.

 

B. Wens van inwoonster Vinkel voor uitrenveld voor honden. Doorverwezen naar de wijkmanager. 

 

C. Ingestuurd artikel: “Zonnepark wordt bloeiende bijenweide”.  Na overleg met een imker bleek dat in de praktijk niet het beste bloemenzaad gebruikt wordt en het onderhoud te wensen overlaat. Ter info.  

 

3. Bedrijventerrein Heesch West

 

Eerlijk over Heesch West staat voor 10 punten waarover omwonenden zich zorgen maken. De oorspronkelijke kaders worden vastgehouden. Eric Govers wijst de voorzitter erop dat te veel meedenken over aanpassingen om het leed te verzachten de grote bezwaren tegen het plan niet wegnemen.

1300 zienswijzen zijn ingediend. De klankbordgroep ontvangt in oktober antwoord op de zienswijzen. Duurzaamheid is later aan plan Heesch West toegevoegd. Er is ooit een convenant gesloten. Aanleg rijksweg A59, dan ook een industrieterrein. Investeringen moeten terugverdiend worden.

Een afvaardiging van de politieke partijen is aanwezig. Gewoon Gedreven, CDA en PVV.

 

CDA: Er zijn afspraken gemaakt, goede oplossingen worden gezocht. Nooit kan iedereen tevreden zijn. Heesch West is al twee keer op de agenda van de GR geweest.

 

Gewoon Gedreven: Op 2 juli is ingestemd met de windturbines. Windenergie mag. Beleidsplan zonne- energie, windenergie is vastgesteld door de GR.

PVV: Bestemmingsplan kan door met compensatie. Nieuwe bedrijven moeten aan stikstof-fijnstofeisen voldoen. Soms kan er geen compensatie plaatsvinden. Ontwikkelingen afwachten. Als er eenmaal een bestemmingsplan ligt wordt het moeilijk. Goed dat er geluid is gemaakt.

 

Ton van der Leest stelt voor een werkgroep op te richten. Het is nog niet helemaal duidelijk wat deze werkgroep onderneemt naast de bestaande werkgroepen. Wil Dorenbos en Jo van Lokven hebben zich aangemeld.

 

4. Rondvraag

Pascal Peters. Er worden vorderingen gemaakt met de wandel-fietsbrug bij de molen. Streven is de brug in 2020 samen met de molen te openen. Er is 50.000 Euro extra hiervoor beschikbaar gekomen. Elke 8 weken is er overleg met de gemeente over de openbare ruimte en over ruimtelijke ordening. Verzoeken kunnen doorgegeven worden aan de dorpsraad.

 

Rutger Janssens. (wijkmanager) Vinkel en een uitrenveld voor honden. In Vinkel zijn geen loze stukken grond. Er kan ook gekozen worden voor een uitlaatroute (uitwerpselen van honden worden dan opgezogen). Ideeën zijn welkom.

 

Albert van Schaijk. Personen fietsen via een Rotonde aan de verkeerde kant van het fietspad.

 

Gerard van Emmerik. Fietspad aan de Weerscheutmoet ook bijgewerkt worden. Doorgeven aan Pascal.

 

Toon v.d. Meijden. Bereik via de nieuwe mast is soms slecht. Melding maken.

 

Nettie v.d. Hurk. Er is een toegankelijkheidsonderzoek via de het seniorenplatform uitgevoerd. Resultaten gaan naar Pascal.

 

Via PVV-lid. Pand Koksteeg 14 A heeft mogelijk cultuurhistorische waarde.  Actie via heemkundekring?

 

Sluiting van de vergadering

 

 

 

 

Deze website wil gebruik maken van cookies.