Wij staan voor Ons Vinkel

Publicatie De Echo September 2023 - Voortgang diverse onderwerpen

Datum: 17-10-2023


Publicatie De Echo September 2023 - Voortgang diverse onderwerpen

Nu de vakantieperiode voor de meeste mensen voorbij is, willen we jullie graag informeren over enkele lopende onderwerpen. De afgelopen periode hebben we o.a. over de volgende onderwerpen met de gemeente contact gehad en/of zijn we door de gemeente geïnformeerd.


 

Wijzigingen afvalinzameling:

De gemeentelijke Afvalstoffendienst heeft aangegeven dat in 2024 wijzigingen in de huisinzameling worden doorgevoerd. De grijze container wordt niet meer om de week leeggemaakt maar 1 keer in de 3 weken kunt u deze container aan straat zetten. Daarnaast zal de inzameling van het plastic-afval niet meer middels zakken plaatsvinden maar iedereen ontvangt hiervoor een oranje container. Meer praktische informatie wordt via de Afvalstoffendienst gecommuniceerd.

 

Van Rijckevorselweg:

Tijdens het zonnige voorjaar hebben we met een afvaardiging van aanwonenden een gesprek gevoerd met de gemeentelijke verkeerskundige. In dit overleg zijn zorgen geuit over de verkeerssnelheid, het aantal voertuigen en geconstateerde gevaarlijke verkeerssituaties. Op de korte termijn heeft dit geleid dat voor enkele maanden per jaar meerdere snelheidsdisplays (smileys) worden geplaatst. In afwachting van de uitspraak van de raad van State over Heesch West (op zijn vroegst zomer 2024) worden er geen verkeerskundige maatregelen uitgevoerd.

 

We zijn pasgeleden een beetje overvallen door het bericht van de gemeente dat in dezelfde weg, maar nu buiten de bebouwde kom, asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij worden tevens de kapotgereden bermen voorzien van een zogenaamde rammelstrook én is het idee om gelijktijdig een tweetal uitgerekte drempels toe te voegen. Vanuit onze rol om het proces te bewaken, hebben we geadviseerd om met de aanwonenden het gesprek hierover aan te gaan en tevens lokaal een publicatie te plaatsen zodat iedereen weet wat het idee is en eventueel hierop kan reageren.

 

Speelterrein Hummelhuuske

Na een lang voortraject is het uiteindelijk zover, Vinkel is een uitdagend nieuw speel- en beweegterrein aan de Jeroen Boschstraat / Vinkelse Slagen rijker. De inrichting van dit terrein is binnen een werkgroep, bestaande uit enkele buurtbewoners, de gemeente en de Dorpsraad, tot stand gekomen. Voor jong en oud zijn diverse nieuwe speel- en beweegtoestellen geplaatst, een verrijking van het speel- en beweegaanbod in Vinkel. De gemeente is bezig met het plannen van een openingsmoment én de verdere afwerking van het terrein.

 

Vinkelse Bouwprojecten:

Voor Vinkel en Nuland hebben we voor de nieuwbouwprojecten sinds oktober 2022 een nieuwe gemeentelijke contactpersoon. Naast een kennismakingsgesprek hebben we hem bereid gevonden om op donderdag 16 november aanstaande (tijdens de volgende openbare dorpsraadvergadering) een toelichting te geven over de voortgang van enkele bouwprojecten. Onder andere de planning m.b.t. de toekomstige uitgifte van nieuwe bouwkavels op de Vinkelse Slagen wordt hierbij naar verwachting nader toegelicht. Iedereen is hierbij welkom.


 

 

 

 

 

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.