Wij staan voor Ons Vinkel

Update Dorpsraad Vinkel juni 2023

Datum: 05-07-2023


Eind mei werd voor het eerst sinds langere tijd een openbare dorpsraadvergadering georganiseerd in dorpshuis ’t Zijl.

Er was een verrassend goede vertegenwoordiging van diverse wijken, bewoners en ondernemers en er zijn die avond verschillende onderwerpen en ideeën naar voren gebracht waar de dorpsraad in de komende periode aandacht aan gaat besteden.

 

Door de aanwezigen te vragen naar zowel positieve zaken in de verschillende Vinkelse wijken, maar ook naar verbetermogelijkheden en impact van toekomstige ontwikkelingen, ontstond er een positieve en constructieve discussie. De Dorpsraad dankt alle deelnemers voor hun input. Een korte opsomming van de onderwerpen die op 25 mei werden bespreken:

 

Positief:

 • Zelfredzaamheid en saamhorigheid in Vinkel
 • Verenigingsleven en vrijwilligersbereidheid
 • Activiteiten in Vinkel (Weteringpop, carnaval, kermis, zomerbraderie, beachvolleybal e.d.)
 • De voorzieningen in Vinkel
 • Sociale betrokkenheid

Verbetermogelijkheden:

 • Verkeersdrukte/veiligheid, hoeveelheid zwaar verkeer, snelheid in de bebouwde kom
 • Trage uitvoering van geplande werkzaamheden o.a. speeltuin
 • Openbaar vervoer – m.n. voor schoolgaande jongeren
 • Nieuwbouw – geen continue nieuwbouw, maar steeds projecten met tussenpozen van 10 jaar. Betaalbaar woningaanbod voor jongeren en jonge gezinnen is een aandachtpunt, net als woningen voor oudere inwoners van Vinkel. (Starters- en seniorenwoningen)
 • Dit laatste punt heeft ook impact op de bevolkingssamenstelling waardoor schoolklassen kleiner zijn/worden en aanwas van jonge leden bij de verschillende verenigingen
 • Parkeergelegenheid in de verschillende wijken
 • Groenvoorziening en meer vuilnisbakken
 • Beschikbaarheid en aanrijtijden van o.a. politie bij calamiteiten en delicten

Impact van toekomstige ontwikkelingen:

 • Impact van Heesch-West voor Vinkel; o.a. vestigingsmogelijkheden, verkeersafwikkeling, overlast, e.d.
 • Gebiedsvisie gemeente ’s-Hertogenbosch; actieve deelname aan informatiesessies maakt dat Vinkel gehoord wordt in de planvorming voor ons dorp door de gemeente
 • Maatschappelijk vastgoed in Vinkel (de Den, de OLVvdR kerk, ’t Zijl, etc.)
 • Plannen voor windturbines aanpalende gemeenten

 

Dit is nog maar een greep uit de onderwerpen die ter sprake kwamen en een goede leidraad voor de Dorpsraad om op door te pakken. Een actieve inbreng van de inwoners van Vinkel is daarbij onontbeerlijk. Inmiddels zijn de contacten met de gemeente, de raad en het college aangehaald en staat er een werkbezoek van de wethouder gepland. Ook de samenwerking met omliggende dorpsraden en wijkraden is geïntensiveerd want samen sta je sterker. Een mooi voorbeeld daarvan is dat de voorzitter van de dorpsraad Nuland ook deelnam aan de vergadering op 25 mei en verschillende ideeën en suggesties had voor Vinkel.

TENSLOTTE EEN OPROEP VOOR DE OPENBARE DORPSRAADVERGADERING OP DONDERDAG 6 JULI OM 19:30 IN DORPSHUIS ’T ZIJL. DIVERSE VAN DE BOVENSTAANDE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE EN UW AANWEZIGHEID EN BETROKKENHEID IS BELANGRIJK.

 

KOMT ALLEN!!

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.