Wij staan voor Ons Vinkel

Wat en wie is de Dorpsraad van Vinkel?

 

De Dorpsraad vormt een laagdrempelig klankbord voor de bewoners van Vinkel en behartigd de (collectieve) belangen van Vinkel. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan bijvoorbeeld het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen onze inwoners en organisaties. De Dorpsraad wilt de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. 

 

De Vinkelse Visie 2023 - 2033

De Dorpsraad Vinkel heeft in 2013 een visie opgesteld voor de periode 2013 – 2033. In deze visie zijn op basis van de ontvangen input tijdens openbare dorpsraadvergaderingen, eigen bevindingen én contacten met de voormalige gemeente Maasdonk, een tiental onderwerpen inclusief sub-onderwerpen opgenomen. Deze onderwerpen behoeven voor Vinkel voor de komende twintig jaar een hoge prioriteit.

 

De dorpsraad van Vinkel heeft anno 2023 besloten om de bestaande visie te actualiseren. De afgelopen jaren is er mondiaal bezien veel gebeurt en daarom zal de nieuwe (gebieds)visie een periode van tien jaar bestrijken of te wel tot 2033. Hierdoor kunnen ontwikkelingen die niet alleen invloed hebben op de maatschappij maar die ook op lokaal niveau haar stempel drukken op ons dorp, adequater en meer concreter in deze visie worden opgenomen. 

 

De Vinkelse Visie 2023 - 2033 is op deze website te vinden. Je kunt de visie ook bij ons aanvragen via dorpsraadvinkel@gmail.com

Wie zijn wij?

De taken en onderwerpen/projecten zijn onder de leden van de Dorpsraad verdeeld. Daarnaast werken we graag met betrokken inwoners samen in afzonderlijke werkgroepen. Er zijn inmiddels twee werkgroepen actief die zich bezighouden met de 'toekomstige sportvoorzieningen' en de 'toekomstige verkeersontsluiting' van Vinkel. Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om binnen een werkgroep deel te nemen. Op deze website is een apart menu gewijd aan de voortgang van de werkgroepen. Voor meer informatie neem a.u.b. vrijblijvend contact met ons via:

 

- Algemeen mailadres :    dorpsraadvinkel@gmail.com 

- Correspondentieadres : Wilgenstraat 14, 5382 KH Vinkel

 

- Voorzitter :                 Peter Spruijt, 06 - 10 00 15 77

- Vice-voorzitter :         Pascal Peters, 06 - 12 86 42 30

- Secretaris :                Alexander Vromans, 06 - 10 97 31 01

- Penningmeester :      Geert van Wanrooij, 06 - 20 24 73 58 

- Bestuurslid :               Hans van de Ven, 06 - 29 08 12 12

- Bestuurslid :               Nettie van den Hurk, 06 - 22 53 75 71

 

Subsidie in het kader van de BAG (Burger Advies Groep)

 

Heb je als bewoner van 's-Hertogenbosch een sociaal initiatief? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een financiele bijdrage in het kader van de BAG (Wijk-, Buurt- en dorpsbudget). Kijk op de gemeentelijke website voor de voorwaarden en ga naar https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget voor het indienen van een aanvraag.

 

  

 

 

 

 

Peter Spruijt, Voorzitter

In het dagelijks leven Commercieel Directeur bij DTN (MeteoGroup), een Amerikaans-Nederlands bedrijf dat wereldwijd weerdata levert aan bedrijven in de scheepvaart, luchtvaart, transport, landbouw, energie en offshore sector en daarnaast aan landelijke en regionale/lokale overheden inclusief onze eigen gemeente.

 

Samen met mijn vrouw Maaike woon ik sinds april 2019 met bijzonder veel plezier in Vinkel en voel me erg betrokken bij het wel en wee van ons dorp. Mede daarom wil ik in het bestuur van de Dorpsraad Vinkel mijn steentje bijdragen om de leefbaarheid, lokale voorzieningen en een toekomst voor volgende generaties te waarborgen.


Ik ben begin 2023 lid geworden van de Dorpsraad. Ik heb me een persoonlijk doel gesteld om Dorpsraad gerelateerde onderwerpen bij een breder en bij voorkeur ook jonger Vinkels publiek onder de aandacht te brengen met als beoogd resultaat bredere vertegenwoordiging uit verschillende groepen in de Dorpsraad. Ik ben per mail bereikbaar via vzdorpsraadvinkel@gmail.com en via DorpsraadVinkel@gmail.com.

pascal-peters---lage-resolutie.jpg

Pascal Peters, Vice-voorzitter

Pascal Peters (1974). Via mijn studie Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch en diverse omzwervingen, uiteindelijk in het gebied van 'De Hooghe Heide’ terechtgekomen. Als fanatieke mountainbiker (al jarenlang lid van Mountainbike vereniging The Whoopers in Berlicum) ken ik inmiddels elk zandpadje. Daarnaast ben ik jarenlang secretaris van stichting Wielerbelangen Bernheze geweest. Een stichting die jaarlijks een wielercriterium en een wedstrijdevenement voor veldrijders onder de vlag van de Wielren Unie (KNWU) in Heeswijk-Dinther organiseert.

 

Ik werk sinds 2018 bij de gemeente Oss waar ik mijn uurtjes maak in het beheer van de openbare ruimte. Als gebiedsmanager ben ik betrokken bij het beheer en het onderhoud van het openbaar gebied, de speelvoorzieningen, gebiedsontwikkeling en burgerparticiatie. Daarnaast ben ik opdrachtgever voor de grotere (civieltechnische) projecten en ben bij nieuwbouwprojecten aangesloten om mee te denken over het ontwerp en de financiering van de bijbehorende openbare ruimte.    

  

Sinds juni 2016 wonend in Vinkel en begin 2017 lid geworden van de Dorpsraad. Ik wil me graag inzetten om samen met de gemeente en andere dorpsgenoten, de zichtlocaties binnen Vinkel te verfraaien. Je kunt hierbij denken aan nieuwe beplanting, verlichting en het tegengaan van verpaupering. Er zijn hiervoor beperkte financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar maar mijn ervaring is dat veel aandachtspuntjes relatief eenvoudig en zonder al te hoge kosten kunnen worden opgepakt. De openbare ruimte is feitelijk de voortuin van iedereen en vormt hierdoor als het ware een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Bij mij kunt je terecht als je ideeën / suggesties hebt om bepaalde zaken in de openbare ruimte op te pakken. Ik ben per mail bereikbaar via pascalpeters599@hotmail.com.

 

Aandachtsgebieden: Openbare Ruimte, bouwprojecten, verkeer en natuur. Afgelopen jaren tevens betrokken bij de realisatie van de wandelbrug over de Groote Wetering en lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld de winterverlichting 'De Witte Zwanen', de verbetering van speellocaties en vrijwilliger bij Weteringpop.

Alexander Vromans, Secretaris
 

Alexander Vromans (1979), bedrijfsadviseur en MfN-registermediator. Naast mijn werk en het verenigingsleven, vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een goed en leefbaar Vinkel. Waar mensen met plezier wonen en recreëren met respect voor de omgeving en elkaar. Binnen de Dorpsraad Vinkel zet ik mij met name in voor het bevorderen van sport en bewegen binnen Vinkel. Hiertoe ben ik dan ook lid van de Raad van Advies van Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel. Dus heeft u vragen over sport of bewegen in Vinkel, stel ze mij dan gerust!

 

Aandachtsgebieden: sport en bewegen, bewonersadviesgroep (BAG).

Geert van Wanrooij, Penningmeester

 

Sinds vele jaren fungeer ik als penningmeester van de dorpsraad. Samen met enkele betrokken bewoners neem ik zitting in de BAG-commissie. De Burger Advies Groep (BAG) bespreekt de ontvangen subsidieverzoeken binnen Vinkel en bepaalt de hoogte van de toegekende subsidie.

 

Aandachtsgebieden: financien, subsidies, bewonersadviesgroep (BAG).

Bestuursleden :

Nettie van den Hurk & Hans van de Ven

 

Nettie is al jarenlang lid van de Dorpsraad. Haar interesses gaan uit naar de aandachtsgebieden ouderenbeleid en welzijn.

 

Hans van de Ven is per januari 2024 toegetreden tot de dorpsraad.

Er zijn nog geen fotoalbums geplaatst.

Deze website wil gebruik maken van cookies.