Wij staan voor Ons Vinkel

Wie is de Dorpsraad?

 

Mededeling - juli 2022 : Voortbestaan Dorpsraad Vinkel

Het ontbreekt ons niet aan enthousiasme en motivatie maar de Dorpsraad heeft momenteel te weinig leden om actief alle onderwerpen op te pakken. Hierdoor zijn we genoodzaakt om vooralsnog geen nieuwe onderwerpen meer op te pakken en voorlopig als een passieve Dorpsraad verder te gaan. We proberen enkele lopende onderwerpen zo goed als mogelijk te behartigen maar dit zal helaas op een zeer laag pitje zijn.

 

De Dorpsraad vormt een laagdrempelig klankbord voor de bewoners van Vinkel en behartigd de (collectieve) belangen van Vinkel bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen onze inwoners en de gemeente. De Dorpsraad wilt de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. 

 

 


Onder de noemer 'Ons Vinkel' worden alle evenementen in Vinkel, van plaatselijke verenigingen en organisaties, gepubliceerd op www.onsvinkel.nl.

 

Onze visie

In 2013 hebben wij onze visie op de ontwikkeling van Vinkel opgesteld, ben je benieuwd? Vraag hem bij ons aan.

Wie zijn wij?

De taken en projecten zijn indicatief verdeeld volgens onderstaand schema. Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan een van de platforms deel te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons via:

 

- Algemeen mailadres : dorpsraadvinkel@gmail.com 

- Correspondentieadres : Wilgenstraat 14, 5382 KH Vinkel

 

- Voorzitter : Vacature sinds juni 2022

- Penningmeester : Geert van Wanrooij

- Contactpersoon Openbare Ruimte : Pascal Peters

Voorzitter, vacature sinds juni 2022

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, heeft Ton van der Leest (voormalig voorzitter Dorpsraad) een functie aanvaard als commissielid bij de gemeente van ’s-Hertogenbosch. Deze functie mag niet worden gecombineerd met een bestuursfunctie in een dorps- of wijkraad. Om deze reden heeft Ton zijn bestuursfunctie bij de dorpsraad van Vinkel per juni 2022 beëindigd.

 

De Dorpsraad van Vinkel verwelkomt graag nieuwe bestuursleden voor het verwezenlijken van onze toekomstvisie, dus meld je aan want de Vinkelse samenleving heeft je nodig! Neem contact met ons op, of stuur een bericht naar dorpsraadvinkel@gmail.com

 


 

Er zijn nog geen fotoalbums geplaatst.

pascal-peters---lage-resolutie.jpg

Pascal Peters, bestuurslid en werkgroep openbare ruimte

Pascal Peters (1974). Via mijn studie Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch en diverse omzwervingen, uiteindelijk in het gebied van 'De Hooghe Heide’ terechtgekomen. Als fanatieke mountainbiker (al jarenlang lid van Mountainbike vereniging The Whoopers in Berlicum) ken ik inmiddels elk zandpadje. Daarnaast ben ik jarenlang secretaris van een stichting geweest die jaarlijks een wielercriterium en een wedstrijd voor veldrijders onder de vlag van de Wielren Unie (KNWU) in Heeswijk-Dinther organiseert. Ik werk sinds 2018 bij de gemeente Oss waar ik mijn uurtjes maak in het beheer van de openbare ruimte. Als gebiedsmanager ben ik betrokken bij het onderhoud van o.a. het openbaar gebied, de speelvoorzieningen, gebiedsontwikkeling en burgerparticiatie. Daarnaast ben ik opdrachtgever voor de grotere (civieltechnische) projecten in de openbare ruimte.    

  

Ik wil me graag inzetten om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere dorpsgenoten, de zichtlocaties binnen Vinkel te verfraaien. Je kunt hierbij denken aan nieuwe beplanting, het schilderen van brugleuningen en het tegengaan van verpaupering. Er zijn hiervoor beperkte financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar maar mijn ervaring is dat veel aandachtspuntjes relatief eenvoudig en zonder al te hoge kosten kunnen worden opgepakt. De openbare ruimte is feitelijk de voortuin van iedereen en vormt hierdoor als het ware een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Bij mij kunt je terecht als je ideeën / suggesties hebt om bepaalde zaken in de openbare ruimte op te pakken. Ik ben per mail bereikbaar via pascalpeters599@hotmail.com.

 

Aandachtsgebieden: Openbare Ruimte, veiligheid en natuurprojecten zoals 'De Groene Delta II'. Afgelopen jaren tevens nauw betrokken bij de realisatie van de wandelbrug over de Groote Wetering en lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld de winterverlichting 'De Witte Zwanen'.

Alexander Vromans, bestuurslid en juridisch adviseur
 

Alexander Vromans (1979), bedrijfsadviseur en MfN-registermediator. Naast mijn werk en het verenigingsleven, vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een goed en leefbaar Vinkel. Waar mensen met plezier wonen en recreëren met respect voor de omgeving en elkaar. Binnen de Dorpsraad Vinkel zet ik mij met name in voor het bevorderen van sport en bewegen binnen Vinkel. Hiertoe ben ik dan ook lid van de Raad van Advies van Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel. Dus heeft u vragen over sport of bewegen in Vinkel, stel ze mij dan gerust!

 

Aandachtsgebieden: sport en bewegen, bewonersadviesgroep (BAG).

Geert van Wanrooij, penningmeester

 

Sinds vele jaren fungeer ik als penningmeester van de dorpsraad. Samen met enkele betrokken bewoners neem ik zitting in de BAG-commissie. De Burger Advies Groep (BAG) bespreekt de ontvangen subsidieverzoeken binnen Vinkel en bepaalt de hoogte van de toegekende subsidie.

 

Aandachtsgebieden: financien, subsidies, bewonersadviesgroep (BAG).

Nettie van den Hurk, bestuurslid

 

Al jarenlang ben ik trouw lid van de Dorpsraad. Mijn interesses gaan uit naar de aandachtsgebieden ouderenbeleid en welzijn.


 

 

 

Hans Andeweg, bestuurslid

 

Hans heeft een tijdelijke functie in het buitenland aanvaard en zal tot medio zomer 2023 op afstand de activiteiten van de Dorpsraad volgen.

 

Hans is sinds 2021 lid van de Dorpsraad en woont in het Soperse Bos in ons eigen Vinkel. Ik ben mijn hele leven actief geweest in het lokaal openbaar bestuur, lees gemeenteland. Ik ben jaren actief geweest in het gemeentelijk sociaal domein en heb sinds 2002 de functie van raadsgriffier vervult in verschillende gemeenten. Naast mijn werk ben ik actief als coördinator bij de Blauwe Engelen, voorwaar een uniek initiatief in Nederland. Voor mij is het ook een manier om Den Bosch in het algemeen te leren kennen en daarnaast kennis te maken andere Bosschenaren. 

 

Mijn interesse in de Dorpsraad heeft vooral te maken met mijn interesse in het openbaar bestuur. Hoe lopen die gemeentelijke processen en hoe kun je daar als bewoner mede-invulling aan geven. Je moet wel iets doen om gehoord te worden. De ontwikkelingen rond het Autotron en dan met name de forse uitbreiding van de buitenactiviteiten baren mij veel zorgen. Dan ook merk je dat we wel bij Den Bosch in naam horen, maar dat we feitelijk ergens ver weg zijn. Maar niet alleen Soperse Bos heeft mijn aandacht; ook de ontwikkelingen binnen Vinkel zelf. Hoe houden we Vinkel leefbaar en hoe maken we dat toekomstbestendig. Vinkel heeft een paar prachtige lokale voorzieningen, zoals school en de huisartsenpraktijk; laten we zorgen dat die een mooie toekomst krijgen

 

De Wijkmanager

Mijn naam is Rutger Janssens. Sinds 2016 ben ik vanuit de Gemeente wijkmanager in Rosmalen, Nuland en Vinkel. De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2005 gestart met wijkgericht werken. Hiervoor hebben we de gemeente in 12 wijken verdeeld. Na de gemeentelijke herindeling zijn Vinkel en Nuland bij de gemeente gekomen en telt

’s-Hertogenbosch 14 wijken. Vinkel heeft de eer om als wijk 14 te worden aangemerkt!

 

De taken als wijkmanager zijn onder meer het opbouwen en onderhouden van professionalsnetwerken en het bewaken van lopende processen. Daarnaast voert de wijkmanager de subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen uit. Een andere belangrijke taak van de wijkmanager is het onderhouden van de contacten met bewoners(groepen). Dit varieert van regelmatig overleg met de dorpsraad tot het beantwoorden van vragen van andere bewoners(groepen). Ook zorgt de wijkmanager er voor dat bewoners, indien nodig of gewenst, in contact komt met andere gemeentelijke afdelingen zoals Realisatie en Beheer of Stadstoezicht.

 

 

De gemeente heeft een subsidieregeling 'Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Met deze regeling ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven. Dit kunnen sociale activiteiten zijn. Maar ook initiatieven die betrekking hebben op de fysieke buitenruimte of veiligheid. Elke wijk of dorp heeft een eigen budget. Het beschikbaar budget voor Vinkel bedraagt circa € 11.000,- per jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget. Ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de Bewonersadviesgroep van uw wijk, buurt of dorp. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken bewoners uit Vinkel waaronder ook een afvaardiging vanuit de Dorpsraad. Zij voorzien de ingediende aanvragen uit Vinkel van een beoordelingsadvies. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Op deze manier geeft de gemeente de bewoners van Vinkel een mooie mogelijkheid om mee te beslissen over besteding van geld in het dorp.

 

Als wijkmanager ben ik ook actief op sociale media. Zowel op Facebook als op Twitter. Op Facebook en Twitter kunt u mij volgen. Heeft u vragen voor mij? Belt/mailt u mij dan op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Tot ziens in Vinkel.

 

Rutger Janssens

Wijkmanager Rosmalen, Nuland en Vinkel

073-615 5367

r.janssens@s-hertogenbosch.nl

   

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.